Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Sự hy sinh cao cả của cha - Dear Father (Cha kính yêu) Kim Kyung Ho